BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI :

DERNEĞİN ADI, Mesa Koru Villaları Koruma, Geliştirme ve Dayanışma Derneğidir.

Kısaltması “MKV” dir.

MADDE 2. DERNEĞİN MERKEZİ:

Dernek merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 3. DERNEĞİN AMACI:

Dernek, yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Derneğin amacı;

 1. Ankara ili Çankaya ilçesi Koru mahallesinde yer alan Mesa Koru Villalarının sakinleri arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirerek, onların birlik ve beraberlik içerisinde güvenlik, altyapı, çevre ve sosyal konulardaki ihtiyaçlarını bizzat veya hizmet alımı suretiyle karşılamak,
 2. Mesa koru sitesi Villalar bölgesinin geçmişten gelen iyi isminin ve prestijinin alınacak önlemlerle korunması ve yükseltilmesi suretiyle, site olma vasfının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile evlerin göreceli olarak değerlerinin ve kira getirilerinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak,
 3. Mesa Koru Villalar bölgesinde sosyal dayanışmayı, komşuluk ilişkilerini destekleyerek huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak,

olarak belirlenmiştir.

MADDE 4. AMACA YÖNELİK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANLARI:

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

 1. Güvenlik gereksinimini karşılamak için altyapı oluşturmak ve üyelerinin oturduğu bölgenin güvenliğini sağlamak
 2. Mesa koru Villalar bölgesinin temizlik, yeşil alan, bitki dikim ve bakımı hizmetlerini vermek.
 3. Üst maddelerde öngörülen hizmetleri maliyet olarak elverişli olması halinde başka firma ve kuruluşlara yaptırmak.
 4. Üyelerinin arasında sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kermesler, yemekli toplantılar, tiyatro günleri gibi etkinlikler düzenlemek,
 5. Üyelerinin oturduğu bölgenin kamu ve özel kuruluşlar nezdinde menfaatlerini savunmak,
 6. Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından verilen hizmetlerin kalitesinin ve çeşidinin artırılması, bu hizmetlerin kesintiye uğramadan verilmesi, arıza ve aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için girişimlerde bulunmak,
 7. Dernek faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınır taşınmaz malı satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
 8. Amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere, dernek, vakıf ve diğer kuruluşlarla ortak çalışma yapmak ve yardımlaşmak, gerektiğinde iktisadi işletme kurmak.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

Dernek sosyal alanda yurtiçinde faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 5. ÜYELİK KOŞULLARI:

Dernekler Kanununun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip, Ankara ili Çankaya ilçesi Koru mahallesi Mesa koru sitesi villalarında mülk sahibi ve kiracı olarak bulunan her kişi derneğe üye olabilir.

MADDE 6. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak hakkına sahiptir.

Yükümlülükleri ise, genel kurul tarafından tesbit edilen ödentilerini zamanında ödemek, görev aldığı dernek organlarında ve çalışma birimlerinde ki toplantı ve faaliyetlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına destek olmaktır.

MADDE 7. ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Derneğe üyelik için gerekli işlemler aşağıda gösterilmiştir:

 1. Derneğe üye olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini belirten üyelik başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, giriş ve ilk yıl aidatını ödeyerek, belirtilen diğer belgelerle beraber dernek başkanlığına verirler.
 2. Dernek Yönetim Kurulu, Derneğe geliş tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir.
 3. Üyelik yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
 4. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararına karşı, Genel Kurula itirazda bulunulabilir.
 5. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

MADDE 8. ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma başvurusu ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını ödemek zorundadır.

MADDE 9. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE İTİRAZ:

 1. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asıl veya onursal üyelikten çıkarılma kararı Dernek Yönetim Kurulunca alınır,

*Derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

*Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak,

*Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

 1. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
 2. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
 3. Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 10. DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Dernek genel kurulu
 2. Dernek yönetim kurulu
 3. Dernek denetleme kurulu

MADDE 11. DERNEK GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 1. Olağan genel kurul, her yıl, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 3. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 12. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13. TOPLANTI USULÜ:

 1. Dernek Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği, ilanda belirtilecek tarih, saat ve yerde yapılır.

2.Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 1. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
 1. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları şarttır.
 2. Genel Kurulda yalnız gündemdeki madde görüşülür, ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.
 3. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 14. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 2. Dernek organlarını seçmek.
 3. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
 4. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşmek, yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek.
 5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirilerek kabul etmek.
 6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, ipotek ettirmek, veya ipoteği çözdürmek, malların devredilmesi ve bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
 7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.
 8. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik, federasyon v.b kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 9. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
 10. Derneği fesih etmek.
 11. Yönetim kurulunun diğer önerilerini incelenip karara bağlamak.
 12. İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz halinde son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 15. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ:

 1. Genel Kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır.
 2. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile belirlenir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması yoluyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılan oylardır.
 3. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 16. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen kurallar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 1. Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu halinde,
 2. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararla,
 3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla
 4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

 1. Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl 5 (beş) yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından 2 yıllık müddet için seçilirler.
 2. Yönetim Kurulu asıl üyeleri kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman seçer.
 3. Yönetim Kurulunda bir boşalma olması halinde sıradaki yedek üyenin 5 iş günü içerisinde göreve çağırılması zorunludur.
 4. Yönetim Kurulu en az ayda 1 kez dernek merkezinde önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Başkan tarafından tüm üyelerin haberdar edilmesi koşuluyla her zaman toplantıya çağrılabilir 4 (dört) üyenin toplantıya katılımı ile toplantı nisabı sağlanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 5. Özürsüz olarak üst üste 3 ya da yılda 6 toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.
 6. Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli nedenlerle yedeklerinde göreve çağırılmasına rağmen 4 (dört) den aşağı düşerse yeniden seçim yapmak üzere genel kurul 1 ay içinde toplantıya çağırılır.
 7. Dernek yönetim kurulu başkan ve üyelerine yaptıkları görevle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun bir ödeme yapılmaz, menfaat sağlanmaz, keza bunlar dernek ödenti ve aidatlarından muaf tutulamazlar.
 8. Dernek yönetim kurulu, genel kurulun güvenine layık olarak görevlerini sadakat, dürüstlük ve dernek menfaatlerini titizlikle koruyacak şekilde yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 18. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konularının gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
 2. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek.
 3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 5. Gerekli görülen işler için çalışma kurulları ile proje grupları oluşturulmasına olanak ve izin vermek, bunlar için fon oluşturmak.
 6. Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak.
 7. Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak.
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
 9. Genel kurulun her biri için özel olarak verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 10. Ortaklık, iktisadi işletme, kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.
 11. Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin üyelikten çıkarması kararlarına itirazları Genel Kurula sunmak.
 1. Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak.
 2. Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
 3. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 4. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 5. Dernek adına basına, kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak.
 6. Yönetim Kurulu, tüzükte aksi söylenmeyen her konuda dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı olmamak şartı ile karar vermeye yetkilidir.

MADDE 19. DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

 1. .Denetim Kurulu 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Görev süresi 2 (iki) yıldır.
 2. denetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, aldıkları oy sırasına göre yedek üyelerin en geç 5 iş günü içerisinde göreve çağırılması zorunludur.
 3. Dernek Denetim Kurulu yaptıkları görevle ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun bir ödeme yapılmaz, menfaat sağlanmaz, keza bunlar dernek ödenti ve aidatlarından muaf tutulamazlar.

MADDE 20. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, diledikleri zaman ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.
 2. Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula sunar.
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırması için Yönetim Kuruluna başvurur, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurur.

MADDE 21. İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 22. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

Dernek’in bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel Kurul’a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul’un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar.

Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

MADDE 23. DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

 1. ÜYE ÖDENTİLERİ: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Yönetim kurulu bu konuda alınan kararı üyelere duyurur.
 2. BAĞIŞLAR: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 3. İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ:
 4. Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser spor yarışması ve konferans ve benzeri faaliyetler ile dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler.
 5. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletme ve ortaklıkların giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 6. Satılacak ya da dağıtılacak dergi, bülten, v. b. her türlü yayına alınacak reklamların gelirleri.
 7. Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.
 8. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
 9. Faiz v.b diğer gelirler.

MADDE 24. DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri, ( Dernek Yönetmeliği EK-17 de örneği bulunan ) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilebilir. Ancak, asıl olan özellikle üye ödentilerinin bankalar aracılığı ile tahsil edilmesidir. Bu durumda banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler                   “Alındı Belgesi” yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 25. TUTULACAK DEFTERLER:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 26. DEFTER TUTMA ESASLARI:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

MADDE 27. DEFTERLERİN TASDİKİ:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 28. GELİR TALOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 29. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

MADDE 30. BEYANNAME VERİLMESİ:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 31. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 32. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

 1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurularak,
 2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurularak,
 3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 33. DERNEĞİN FESHİNİN BİLDİRİLMESİ:

Derneğin fesih kararı, kararın alındığı Genel Kurulun yapıldığı tarihten sonra yedi gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından, bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 34. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 35.DERNEĞİN YAYINLARI:

Dernek üyelerini ve toplumu ilgilendiren konularda, ilgili kanunlara uymak koşuluyla dergi, afiş, broşür, reklam vb. yoluyla üyelerini ve toplumu aydınlatıcı yayınlar yapabilir.

MADDE 36. TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLME USULÜ: 

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 37. DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 38. DERNEĞİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mesa Koru Villaları Koruma, Güzelleştirme, Geliştirme ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Lösemili Çocuklar Vakfı”na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 39. HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:

Görev Dağılımı:

Yeni Yönetim seçilinceye kadar;  Osman Ertuğrul ÖNEN Başkan, F.Sinan ÇETİNKAYA Başkan Yardımcısı,  Çetin HANGÜL Sayman Üye, Esat KARAÖZ Sekreter, Mustafa GÖKLÜ Üye, Hıdır TAKAR Üye, Ali Sacit KILINÇER               Üye olarak görev yapacaktır.                           

Bu tüzük 39 (otuz dokuz) madde ve 1 (bir) Geçici Maddeden ibarettir.